Algemene Voorwaarden


1 Definities

  1. Leerling die wiskunde les volgt bij Elian
  2. Elian: ing. Elian J.K. Smit handelt onder de naam Elian

2 Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Elian en de leerling en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

3 Tot stand komen overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen leerling en Elian komt tot stand doordat leerling en Elian schriftelijk of mondeling het volgende zijn overeengekomen

      3.1.1 start van les(sen)

      3.1.2 locatie van les(sen)

      3.1.3 tarief van de les(sen)

      3.1.4 bekendheid met deze algemene voorwaarden

3.2 Indien de leerling minderjarig is verklaart leerling dat zij/hij toestemming heeft van haar/zijn wettelijk vertegenwoordiger om een overeenkomst aan te gaan en deze bekend is met deze algemene voorwaarden

4 Beëindiging van overeenkomst

4.1 De overeenkomst wordt beëndigd doordat de leerling en/of diens wettelijk vertegenwoordiger geen lessen meer wenst te nemen

4.2 Indien de leerling of diens wettelijk vertegenwoordiger niet aan de betalingsverplichting voldoet, kan Elian de uitvoering van de overeenkomst opschorten

4.3 Daarnaast mag Elian de overeenkomst beëindigen als de leerling en/of diens wettelijk vertegenwoordiger in gebreke blijft

 

5 Aansprakelijkheid van Elian

Elian heeft geen resultaatverplichting, wel een inspanningsverplichting.
Elian zal de de werkzaamheden betreffende de lessen en alle werkzaamheden hierbij horende naar beste inzicht, vermogen en zorgvuldigheid uitvoeren. Zij stelt daarbij altijd het belang van de leerling voorop.

6 Tarieven

De tarieven die vermeld staan op de website en in andere communicatie zijn inclusoef BTW.
Elian behoudt zich de vrijheid voor de tarieven ten alle tijde te wijzigen.

7 Betaling

7.1 Voorafgaande aan de les(sen) dientt het verschuldigde bedrag betaald te zijn tenzij Elian en de leerling dan wel haar/zijn wettelijk vertegenwoordiger anders overeenkomen

7.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders door Elian is aangegeven

7.3 Indien leerling of diens wettelijk vertegenwoordiger niet binnen de gestelde termijn heeft betaald volgen 2 betalingsherinneringen. Indien leerling of diens wettelijk vertegenwoordiger in gebreke blijven dan volgt een incasso. Aan deze incasso zijn kosten verbonden welke door leerling of diens wettelijk vertegenwoordiger betaald dienen te worden. 

7.4 Het verschuldigde bedrag kan zowel contant betaald worden, als door overshrijving naar de Rabobank rekening met IBAN nummer: NL44 RABO 0119 0435 80 ten name van E.J.K. Smit onder vermelding van het factuurnummer

7.5 Elian is gerechtigd om periodiek te factureren.

 

 

8 Annulering of niet verschijnen van bijlesnemer op een ingeplande afspraak

8.1 Bij annuleren van een ingeplande les tot 14 dagen voor de ingeplande les is 50% van het afgesproken bedrag verschuldigd.

8.2 Bij annuleren of niet verschijnen van de leerling binnen 14 dagen voor de ingeplande les is het gehele bedrag verschuldigd

8.3 Indien leerling alsnog aanspraak wil maken op de les dan dient deze les binnen 10 dagen na datum van annulering/het niet verschijnen op afgesproken tijdstip, plaats te vinden.

9 Annulering door Elian Smit

Elian heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren.

10 Geheimhouding

De in het kader van de werkzaamheden van de leerling dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger verkregen gegevens, zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en niet oznder toestemming van de leerling dan wel doens wettelijk vertenewordiger aan derden ter knnis worden gsteld.
De gehoudenheid tot geheimhouding geldt tevens na het beeindigen van de werkzaamheden c.q. ontbinding van de overeenkomst.

11 Overmacht

11. Van overmacht aan de zijde van Elian Smit is sprake indien Elian na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan de verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van omstandighedn van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als zodanige maatregelen zullen in ieder geval worden aangemerkt: ziekte van Elian J.K. Smit en alle andere van buiten komende omstandigheden die haar in redelijkheid verhinderen het werk te verrichten.

11.2 In gevallen van overmacht waarin Elian J.K. Smit is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen zal in overleg met leerling en/of diens wettelijk vertegenwoordiger naar een goed alternatief worden gezocht waarin beide partijen zich kunnen vinden.

12 Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Elian behoud zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen oa aan te vullen.

13 Intellectuele eigendommen

De intellectuele eigendomsrechten van de gebruikte materialen, teksten, afbeeldingen en video’s die Elian bij de uitvering van haar wrkzaamheden gebruikt behoren toe aan Elian, tenzij anders is aangegeven.

14 Copyright

Het copyright van informatie op deze website alsmede het werk uitgegeven door Elian berust ook in haar handen

Chat openen
1
Hebt u een vraag?
Hallo kunnen we je ergens mee helpen?